Juiste traffic

Door forse investeringen worden wij altijd gevonden in de zoekmachines

Lees meer over Traffic

Op heeftwerk.nl gevonden, bij u solliciteren

Sollicitaties komen direct in uw website en dus uw database binnen

Hoe het werkt

Over mobiliteit en reisafstand

Autobestuurders zijn de auto in de periode 2010-2017 iets vaker gaan gebruiken, doordat de verplaatsingsafstanden zijn toegenomen. De woon- en werklocatie spelen een belangrijke rol, maar ook het inkomen, opleidingsniveau en het wel of niet hebben van een auto zorgen voor grote verschillen in de woon-werkafstand. De hogere inkomens, het toegenomen opleidingsniveau en de groei van het aantal werknemers met een leaseauto hebben eraan bijgedragen dat de woon-werkafstand verder is gestegen.

 • Gemiddeld leggen Nederlanders binnen de eigen landsgrenzen in 2017 bijna 7.700 km per persoon per auto af (5% minder dan in 2010), waarvan zo’n 5.500 km als autobestuurder (1% minder dan in 2010).
 • De totale afstand die autobestuurders afleggen, is sinds 2010 licht gegroeid. Deze groei is voor een belangrijk deel te herleiden tot langere verplaatsingsafstanden. Per inwoner is de gemiddelde afstand die autobestuurders afleggen, licht afgenomen. De lengte van de gemiddelde woon-werkverplaatsing per auto in 2017 is 24,5 km. Dit is een toename van 7% ten opzichte van 2010 *was 22,6 km)
 • De groei in de afgelegde afstand komt met name op het conto van vrouwen (2,5%-punt); zij reizen vooral verder van en naar het werk (figuur P1.2.4). Opvallend is de grote bijdrage die vrouwen van 50-59 jaar leveren aan de toename (1,3%-punt). Dit komt deels door de gedragscomponent (de autobestuurders reizen vaker en verder) en heeft deels een demografische achtergrond: in deze leeftijdscategorie bevinden zich meer vrouwen.

De woonlocatie geldt als uitgangspunt, vandaar uit wordt gekeken of er voldoende arbeidsmogelijkheden binnen een bepaald bereik zijn.

Voor meer info ga je naar het rapport van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid: file:///D:/Downloads/Mobiliteitsbeeld+2019.pdf

In de periode 1985-2008 is het woon-werkverkeer met de auto sterk toegenomen.

 • Voor de helft van alle woon-werkverplaatsingen wordt gebruik gemaakt van de auto, gevolgd door de fiets (25 procent) en lopen (10 procent). Het openbaar vervoer heeft een aandeel van ongeveer 6 procent.
 • De woonwerkafstand (enkele reis) van autogebruikers nam toe van 15 kilometer in 1985 naar 20 kilometer in 2000 en bijna 22 kilometer in 2008.
 • De gemiddelde woon-werkafstand met de auto van pendelaars is gegroeid van 23 kilometer in 1987 naar bijna 29 kilometer in 2007. Pendelaars zijn daardoor tegenwoordig ook veel langer onderweg voor woon-werkreizen. In 1987 had een kwart van de pendelaars een reistijd van meer dan 30 minuten, in 2007 is dit bijna de helft.

Mannen verder en langer onderweg van en naar het werk

 • Mannen leggen bijna anderhalf keer zoveel kilometers af voor woon-werkreizen dan vrouwen.
 • Mannen hebben vooral veel vaker een gemiddelde woon-werkafstand van meer dan 30 kilometer.
 • Mannen besteden per dag ongeveer een kwartier meer aan het reizen van en naar het werk.
 • Opvallend is wel dat de reistijd van vrouwen sterker is gestegen dan die van mannen.
 • Ook naar leeftijdsklasse zijn er verschillen in woonwerkafstand met de auto, al zijn de verschillen niet erg groot. Werknemers tussen de 25 en 39 jaar hebben gemiddeld genomen de grootste woon-werkafstand, terwijl jongeren (18-24 jaar) en ouderen (65-plussers) het dichtst bij hun werk wonen. Na het 40e levensjaar neemt de gemiddelde woon-werkafstand langzaam af.

Werknemers met hoge inkomens zijn bereid verder te reizen

 • Werknemers met een hoog opleidingsniveau, een hoog inkomen en een fulltime baan (>30 uur per week) wonen gemiddeld genomen het verst van hun werk.
 • De helft van de werknemers in de laagste inkomensklasse die met de auto naar het werk reist, heeft een woon-werkafstand van minder dan 10 kilometer, terwijl in de hoogste inkomensklasse een derde van de werknemers een woon-werkafstand van meer dan 30 kilometer heeft.
 • In de hoogste inkomensklasse zijn werknemers ook het langst onderweg, gemiddeld genomen meer dan een half uur voor een enkele reis.
 • De woon-werkafstand van werknemers die fulltime werken is bijna twee keer zo groot als van werknemers die parttime werken.

Woon-werkafstand en reistijd verschillen sterk per provincie

Inwoners van de drie Randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland en Utrecht) hebben weliswaar gemiddeld genomen een kortere woonwerkafstand, maar zijn wel langer onderweg.

Bereikbaarheid woon- en werklocaties

De keuze voor een woon- en/of werklocatie wordt mede bepaald door de bereikbaarheid van de werklocatie en het aantal te bereiken arbeidsplaatsen vanuit de woonomgeving.

 • De bereikbaarheid van de werklocatie en het aantal te bereiken arbeidsplaatsen vanuit de woonomgeving hebben de grootste invloed op de woon-werkafstand.
 • Het aantal te bereiken arbeidsplaatsen vanuit de woonomgeving heeft een negatief effect op de woonwerkafstand, ofwel hoe meer arbeidsplaatsen zijn te bereiken vanuit de woonlocatie, hoe dichter men bij het werk woont.
 • De bereikbaarheid van de werklocatie heeft een positief effect op de woon-werkafstand: werken op een goed bereikbare werklocatie gaat vaker samen met een grotere woon-werkafstand.
 • Van de persoonsvariabelen heeft het wel of niet hebben van een leaseauto de meeste invloed op de woon-werkafstand.

De verschillen in woon-werkafstand tussen mannen en vrouwen

Nadere analyses van de verschillen in woon-werkafstand tussen mannen en vrouwen leiden tot de volgende conclusies:

 • Het effect van leeftijd op de woon-werkafstand is bij vrouwen groter dan bij mannen. Dit betekent dat de gemiddelde woon-werkafstand bij toenemende leeftijd bij vrouwen sterker afneemt dan bij mannen. 
 • Ook het effect van opleidingsniveau is bij vrouwen sterker. Het verschil in woonwerkafstand tussen hoog en laag opgeleide vrouwen is groter dan het verschil in woon-werkafstand tussen hoog en laag opgeleide mannen. 
 • Mannen en vrouwen die in deeltijd werken wonen dichterbij huis dan mannen en vrouwen die een fulltime baan hebben. Dit effect is sterker bij vrouwen dan bij mannen.
 • Voor zowel mannen als vrouwen geldt dat het effect van het hebben van een leaseauto in vergelijking tot de andere variabelen een grote (positieve) invloed heeft op de woon-werkafstand. Dit effect is bij mannen sterker.
 • Het inkomen heeft bij mannen en vrouwen een vergelijkbaar effect op de woonwerkafstand : naarmate het inkomen stijgt, neemt de woon-werkafstand toe. 
 • Ook de invloed van de bereikbaarheid van de werklocatie en het aantal te bereiken arbeidsplaatsen vanuit de woonomgeving verschilt nauwelijks naar geslacht en zijn bij zowel mannen als vrouwen de variabelen met de grootste verklarende bijdrage.

Lange woon-werk reistijd voor Nederlanders

OECD (2010) signaleert op basis van Parent-Thirion e.a. (2007) dat Nederland zich binnen de EU in de top bevindt voor wat betreft de tijd die werknemers spenderen aan het reizen tussen woning en werk.

Waarom zijn lokale vacaturesites goed voor het verminderen van de file's?

Een relatief kleine afname van het verkeer ( één procent) heeft blijkbaar al een relatief grote afname van de congestie op het hoofdwegennet tot gevolg (10 procent), volgens het kennisinstituut voor mobiliteitsbeleid. Iedere verkeersbeweging die wordt verkort, verkort de druk op het wegennet. De bron is de mens. Kan die een baan in de buurt vinden die voldoet aan de verwachtingen, dan heeft dat de voorkeur. Wij stimuleren met dichterbij werk kunnen vinden het verkorten van verkeersbewegingen!

Nederlandse werknemers wonen gemiddeld 14 kilometer van hun werk vandaan

In 2018 is 1 op de 5 Nederlandse werknemers 90 minuten of meer onderweg van en naar het werk. Gemiddeld besteden Nederlandse werknemers 1 uur en 39 minuten per dag aan woon-werkverkeer, het langst in heel Europa, waarbij ze in totaal 27,07 km reizen. Dit gaat niet alleen ten koste van de arbeidstijd, maar kan ook een zware belasting vormen voor het privéleven.

Hoe meer inwoners in de eigen regio aan het werk kunnen, hoe beter dit is. Steden zijn vaak het beste in staat om de eigen bevolking van een passende baan te voorzien. Maar Twente (as Almelo-Hengelo-Enschede) en verschillende Brabantse en Zeeuwse regio's blijken ook in hoge mate zelfvoorzienend op de arbeidsmarkt.

Forensenstromen zorgen voor files en drukte in het openbaar vervoer, terwijl mobiliteit van levensbelang is voor de economie. Bovendien is de verkeersdrukte slecht voor het milieu en zorgt het voor verlies aan tijd, die niet thuis besteed kan worden. Bedrijven zoeken elkaar graag op, waardoor stedelijke gebieden ook de belangrijkste werklocaties zijn. Maar dat zijn niet altijd de regio's waar mensen het prettig wonen vinden en waar zij een betaalbare woning kunnen vinden.

Gemakkelijk doorplaatsen

Als gebruiker van OTYS Technologie maakt nederlandheeftwerk.nl deel uit van de OTYS Community en de koppelingen met dit netwerk te benutten. Daarmee maakt nederlandheeftwerk.nl het verschil.

Het OTYS netwerk van recruiters heeft dagelijks meer dan 50.000 vacatures openstaan in alle uiteenlopende branches en specialiteiten. Op hun eigen site en in hun OTYS systeem.

Nederlandheeftwerk.nl benut de kracht van dit netwerk, door onderdeel te zijn van het OTYS Multiposting Framework (OMF).
Nederlandheeftwerk.nl wordt daarmee direct opengesteld voor alle OTYS gebruikers en hun vacatures.

Bent u gebruiker van het recruitmentsysteem van OTYS Recruiting Technology, dan heeft ook u de unieke mogelijkheid om de OTYS Community te benutten. Zo kunt u vanuit uw OTYS systeem met één druk op de knop uw vacature doorzetten naar meer dan 100 OTYS vacaturebanken, waaronder alle lokale heeftwerk.nl vacaturesites van nederlandheeftwerk.nl!

Begin direct met doorposten

Maakt u gebruik van het OTYS systeem? Dan kunt u nu direct beginnen met doorposten. Neem contact op met OTYS om de functionaliteit aan te zetten.

Gratis doorposten

Heeftwerk gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.
Close